วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

แผนการสอนเรื่อง colors

สาระสำคัญ การฝึกทักษะการฟัง และการพูดเกี่ยวกับสีต่างๆ เป็นประจำจะทำให้ใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว

จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.นักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับสีได้ถูกต้อง
2.นักเรียนสามารถบอกสีของสิ่งของที่กำหนดได้ถูกต้อง
3.นักเรียนสามารถสะกดคำศัพท์เกี่ยวกับสีได้ถูกต้อง
4.นักเรียนสามารถระบายสีตามที่กำหนดให้ถูกต้อง

สาระการเรียนรู้
Vocabulary: white, black, pink, grey, yellow, green, blue, brown, red
Structure: what color is it? It is ______.

กระบวนการเรียนรู้
Warm up
1.ครูทักทายนักเรียนพร้อมทั้งนำเสนอเพลง The color song ให้นักเรียนฟังแล้วให้นักเรียนร้องตาม
จากนั้นครูนำสนทนาเกี่ยวกับเนื้อเพลงว่าเกี่ยวกับอะไร

Presentation
1.ครูนำเสนอบัตรภาพเกี่ยวกับสีต่างๆ ได้แก่ white, black, pink, grey, yellow, green, blue, brown, red ทีละภาพโดยครูออกเสียงให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนออกเสียงตาม 2-3ครั้ง
2.ครูนำเสนอบัตรคำพร้อมกับบัตรภาพ พร้อมทั้งครูนำสะกดคำ ล้วให้นักเรียนออกเสียงตาม 2-3ครั้ง

Practice
1. ครูให้นักเรียนบอกสีตามบัตรคำที่ครูแสดงให้ดูพร้อมทั้งครูติดบัตรคำประกอบ
2.ครูให้นักเรียนฝึกสะกดคำ ออกเสียง และบอกความหมายของสีที่ครูกำหนดให้ถูกต้อง
3.ครูให้นักเรียนบอกสีของสิ่งของที่ครูนำมา โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น2กลุ่ม โดยกลุ่มที่1นำสิ่งของขึ้นมาแล้วเป็นคนถามว่า What color is it? กลุ่มที่2ตอบว่า It is red. ถ้าเป็นสีแดง

Production
1.ให้นักเรียนวาดของเล่นที่ตนเองชอบมา1อย่างพร้อมทั้งระบายสีให้สวยงาม
พร้อมทั้งเขียนบรรยายใต้ภาพว่า It is สี + ของเล่น.

สื่อการเรียนการสอน
บัตรภาพสีต่างๆ ได้แก่ white, black, pink, grey, yellow, green, blue, brown, red
ตุ๊กตา ดินสอ ไม้บรรทัด ลูกบอล

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. สังเกตจากการความสนใจ และการร่วมกิจกรรม
2.สังเกตจากการออกเสียงคำศัพท์ และประโยคสนทนาถาม ตอบ

แผนการสอนเรื่อง Number 1-10

สาระสำคัญ การฟัง และการออกเสียงเกี่ยวกับตัวเลข และสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเพื่อเป็นพื้นฐานในกาเรียนระดับสูง

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.นักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลขได้ถูกต้อง
2.นักเรียนสามารถบอกจำนวนสิ่งของจำนวนไม่เกิน10เป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
3.นักเรียนสามารถบอกตัวเลข1-10จากบัตรภาพเป็นภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง
สาระการเรียนรู้
Vocabulary : one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, count, what, number, a chair, a pencil, a dog, a cat a bird

กระบวนการเรียนรู้
Warm up
1. ครูทักทายนักเรียน พร้อมทั้ง ทบทวนคำศัพท์จากบัตรภาพ เช่น a chair, a pencil
a dog, a cat a bird เป็นต้น ครูชูบัตรภาพ a pencil แล้วถามนักเรียนว่าในบัตรภาพมีดินสอกี่แท่ง
ครูถามนักเรียนต่อว่าใครรู้ว่าตัวเลขภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร พร้อมทั้งครูบอกนักเรียนว่า Numbers แล้วให้นักเรียนออกเสียงตาม

Presentation
1.ครูแสดงบัตรตัวเลข 1-10 ทีละใบ พร้อมทั้งครูออกเสียงนับ one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten พร้อมทั้งให้นักเรียนออกเสียงตาม
2. ครูแสดงภาพดอกไม้ที่เตรียมไว้ทีละ 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9 และ 10 พร้อมทั้งครูออกเสียงนับ one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten แล้วให้นักเรียนออกเสียงตาม
Practice
1.ครูแสดงบัตรตัวเลข 1-10 ทีละใบ พร้อมทั้งให้นักเรียนฝึกออกเสียงทั้งห้อง ทีละกลุ่ม
โดยครูอาจจะสลับตัวเลขที่นักเรียนออกเสียงไม่คล่องบ่อยๆ
2.ครูแสดงดอกไม้ที่เตรียมไว้ โดยสุ่มจำนวนดอกไม้ แล้วให้นักเรียนออกเสียงทั้งห้อง ฝึกจนคล่องแล้วถามทีละกลุ่ม
ทีละคน
โดยอาจจะให้คนที่ตอบออกมาเขียนตัวเลขบนกระดาน
Production
1.ครูให้นักเรียนทำกิจกรรม โดยเติมตัวเลขลงในลูกแอปเปิล และวาดรูปตาม
จำนวนตัวเลข และระบายสีลงในสมุด โดยครูเขียนคำศัพท์จำนวนตัวเลขให้บนกระดาน

สื่อการเรียนการสอน1.บัตรคำ
2.สมุด
3.ภาพดอกไม้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้1.สังเกตจากการร่วมกิจกรรม ความสนใจ
2.สังเกตจากความถูกต้องของการออกเสียง
3.สังเกตจากความถูกต้องของการทำงานในwork book และความเรียบร้อยของชิ้นงาน

แผนการสอนเรื่อง What’s that?

สาระสำคัญ การฝึกทักษะการฟัง และการพูดเป็นประจำจะทำให้ใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.นักเรียนสามารถออกเสียงประโยคคำถาม what’s that? ได้ถูกต้อง
2.นักเรียนสามารถใช้ประโยค what’s that? ถามเกี่ยวกับสิ่งของที่อยู่ไกลตัวได้ถูกต้อง
3.นักเรียนสามารถใช้ประโยค It’s a ______.เพื่อบอกหรือแสดงสิ่งของได้ถูกต้อง
สาระการเรียนรู้
Vocabulary: a book, a chair, a desk, a pencil, a pen, a table, that, what.
Structure: what’s that?
It’s a ______.
กระบวนการเรียนรู้
Warm up

1.ครูทักทายนักเรียน พร้อมทั้งเล่นเกม yes or no เพื่อทบทวนประโยคwhat’s this?
โดยครูสุ่มเรียกอาสาสมัครออกมาหน้าชั้นเรียน พร้อมทั้งเล่นเกม yes or no โดยครูใช้ผ้าปิดตาอาสาสมัคร แล้วครูสุ่มเลือกสิ่งของในห้องเรียนมาทีละอย่าง ให้คนที่ปิดตาคลำ พร้อมทั้งครูออกเสียง what’s this? แล้วให้คนที่ถูกปิดตาทายว่าคืออะไร โดยใช้โยค It’s a ____. ถ้าตอบถูกให้เพื่อนออกเสียง yes ถ้าตอบผิดเพื่อนตอบ no ครูสลับอาสาสมัครไปมาพอประมาณ
Presentation
1.ครูสุ่มแจกบัตรภาพให้นักเรียนแล้วให้นักเรียนคนที่มีบัตรภาพยืนขึ้นทีละคน พร้อมทั้งครูชี้ไปที่บัตรภาพแล้วถามว่า what’s that? แล้วให้คนที่ถือภาพที่1ตอบโดยใช้ประโยค it’s a ____. (ชื่อรูปภาพที่อยู่ในมือ)
2.ครูสนทนากับนักเรียนว่า พอจะเดาความหมายของประโยค what’s that? ได้หรือไม่ จากนั้นครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า ในภาษาอังกฤษ What’s that? เป็นการถามสิ่งของที่อยู่ไกลตัวว่าคืออะไร และให้นักเรียนตอบโดยใช้ประโยค It’s a ____. (ชื่อรูปภาพที่อยู่ในมือ)
3.ครูนำเสนอประโยค what’s that? พร้อมทั้งติดบัตรภาพและรูปมือบนกระดานเพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงความหมายของคำว่า that
Practice
1.ครูติดบัตรภาพและรูปมือบนกระดาน พร้อมทั้งแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม จากนั้นให้นักเรียนฝึกพูดบนสนทนา โดยเปลี่ยนกันถามตอบ ทำซ้ำๆกันให้ครบทุกกลุ่ม และเปลี่ยนบัตรภาพจนครบทุกภาพ โดยครูอาจจะสลับรูปมือเพื่อทบทวนบทสนทนา what’s this? และWhat’s that? เพื่อให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้น
Production
1. ครูแจกใบความรู้ให้นักเรียนจับคู่ คำว่า that และ this ให้ตรงกับรูปภาพ
สื่อการเรียนการสอน1. บัตรภาพ หนังสือ ดินสอ ปากกา โต๊ะเรียน เก้าอี้ โต๊ะกินข้าว ผ้าปิดตา และภาพมือ
2.ใบความรู้

ตัวอย่าง ใบงาน

คำสั่ง ให้นักเรียนเขียนตามเส้นประและระบายสีให้สวยงาม


1. This is a boy.
He is tall.


2. This a woman.
She is thin.

3. This is a girl.
She is short.


4. This is a man.
He is fat.
5. This is a woman.
She is thin.