วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

แผนการสอนเรื่อง colors

สาระสำคัญ การฝึกทักษะการฟัง และการพูดเกี่ยวกับสีต่างๆ เป็นประจำจะทำให้ใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว

จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.นักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับสีได้ถูกต้อง
2.นักเรียนสามารถบอกสีของสิ่งของที่กำหนดได้ถูกต้อง
3.นักเรียนสามารถสะกดคำศัพท์เกี่ยวกับสีได้ถูกต้อง
4.นักเรียนสามารถระบายสีตามที่กำหนดให้ถูกต้อง

สาระการเรียนรู้
Vocabulary: white, black, pink, grey, yellow, green, blue, brown, red
Structure: what color is it? It is ______.

กระบวนการเรียนรู้
Warm up
1.ครูทักทายนักเรียนพร้อมทั้งนำเสนอเพลง The color song ให้นักเรียนฟังแล้วให้นักเรียนร้องตาม
จากนั้นครูนำสนทนาเกี่ยวกับเนื้อเพลงว่าเกี่ยวกับอะไร

Presentation
1.ครูนำเสนอบัตรภาพเกี่ยวกับสีต่างๆ ได้แก่ white, black, pink, grey, yellow, green, blue, brown, red ทีละภาพโดยครูออกเสียงให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนออกเสียงตาม 2-3ครั้ง
2.ครูนำเสนอบัตรคำพร้อมกับบัตรภาพ พร้อมทั้งครูนำสะกดคำ ล้วให้นักเรียนออกเสียงตาม 2-3ครั้ง

Practice
1. ครูให้นักเรียนบอกสีตามบัตรคำที่ครูแสดงให้ดูพร้อมทั้งครูติดบัตรคำประกอบ
2.ครูให้นักเรียนฝึกสะกดคำ ออกเสียง และบอกความหมายของสีที่ครูกำหนดให้ถูกต้อง
3.ครูให้นักเรียนบอกสีของสิ่งของที่ครูนำมา โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น2กลุ่ม โดยกลุ่มที่1นำสิ่งของขึ้นมาแล้วเป็นคนถามว่า What color is it? กลุ่มที่2ตอบว่า It is red. ถ้าเป็นสีแดง

Production
1.ให้นักเรียนวาดของเล่นที่ตนเองชอบมา1อย่างพร้อมทั้งระบายสีให้สวยงาม
พร้อมทั้งเขียนบรรยายใต้ภาพว่า It is สี + ของเล่น.

สื่อการเรียนการสอน
บัตรภาพสีต่างๆ ได้แก่ white, black, pink, grey, yellow, green, blue, brown, red
ตุ๊กตา ดินสอ ไม้บรรทัด ลูกบอล

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1. สังเกตจากการความสนใจ และการร่วมกิจกรรม
2.สังเกตจากการออกเสียงคำศัพท์ และประโยคสนทนาถาม ตอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น